nieuws

Richtlijn Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Geen categorie

De CROW-publicatie ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ maakt duidelijk hoe en waarom voldoende aandacht moet worden geschonken aan een zorgvuldig graafproces. Vanaf het eerste initiatief tot en met het ‘dichtgooien van de sleuf’. De strekking is helder: alle bij het graven betrokken partijen krijgen hun verantwoordelijkheden toegemeten.

Richtlijn Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Opdrachtgevers, ontwerpers, grondroerders en beheerders kunnen de richtlijn gebruiken als handvat om een zorgvuldig graafproces vorm te geven.

Zorgvuldigheid geboden
Het doel van deze richtlijn is dat het graafproces zorgvuldig wordt uitgevoerd, in die zin dat de kans op graafschade aan kabels en leidingen tot het minimum wordt beperkt. Dit betekent onder meer, dat er voorafgaande aan het graafwerk in voldoende mate ligginggegevens worden uitgewisseld. Daarom vereist de richtlijn dat de grondroerder het voornemen om graafwerkzaamheden uit te voeren meldt. De netbeheerder levert informatie aan over de ligging van kabels en leidingen. Deze informatie moet ook op de graaflocatie aanwezig zijn.

Vijf fazen
Zorgvuldig graven beperkt zich niet tot het graven zelf, maar omvat een proces van vijf fasen:
• oriënteren en voorbereiden: opvragen en beoordelen van gebiedsinformatie en het ontwerp daarop afstemmen
• informatieoverdracht: samenstellen en overdragen van informatie bij contracteren en beoordelen daarvan door de opdrachtnemende partij
• voornemen verrichten graafwerkzaamheden: afstemmen en overdragen van ontvangen informatie aan alle bij het verdere verloop van het proces betrokken partijen en op locatie opzoeken van kabels en leidingen
• verrichten graafwerkzaamheden: graven nabij de ligging van kabels en leidingen op de graaflocatie nadat de ligging is vastgesteld, alsmede het nemen van maatregelen ingeval van schade aan netten op de graaflocatie en
• verrichten nazorg graafwerkzaamheden: aanvullen van het ontgravingprofiel in de nabijheid van kabels en leidingen.

De publicatie ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ (verschijningsdatum:15 januari 2008 – ISBN:978 90 6628 510 1 – 60 pagina’s) kost 29 euro en is hier te bestellen.

Foto: Drie aannemers ondertekenen de ‘graafcode’ die hen verplicht tot zorgvuldig handelen tijdens het graafproces. (Foto archief 2006)

Reageer op dit artikel