nieuws

Noord–Holland stiller met fluisterasfalt

Geen categorie

De provinciale wegen van Noord-Holland worden de komende jaren stiller met fluisterasfalt. Fluisterasfalt is de belangrijkste maatregel uit ‘het actieplan’ geluid dat Gedeputeerde Staten op 3 februari 2009 hebben vastgesteld. Met fluisterasfalt, geluidschermen, en snelheidsverlaging vermindert de provincie voor veel Noord-Hollanders de geluidshinder van provinciale wegen.

Noord–Holland stiller met fluisterasfalt

Gedeputeerde van milieu Bart Heller “Op dit moment ondervinden zo’n 14.000 mensen in meer of mindere mate hinder van het geluid van provinciale wegen in Noord-Holland. Met stil asfalt kunnen we dit halveren.”

Een kaart waarop is aangegeven waar stil asfalt gaat komen, is [hier] te vinden.

Het actieplan heeft betrekking op de drukste provinciale wegen of delen daarvan: wegen met meer dan 6 miljoen voertuigbewegingen per jaar. In het plan staat hoe de provincie de geluidbelasting langs de provinciale wegen gaat terugdringen. De belangrijkste en effectiefste maatregel is de toepassing van stil asfalt. In het plan staat op welke wegen de provincie stil asfalt gaat aanleggen. Stil asfalt wordt pas toegepast bij groot onderhoud aan een weg waardoor de meerkosten beperkt blijven. Tot 2013 worden mogelijke meerkosten betaald uit de bestaande budgetten voor beheer en onderhoud. De provincie gaat er van uit dat de meerkosten ten opzichte van traditioneel asfalt over de gehele levensduur van een weg maximaal 20% hoger liggen.

Andere maatregelen uit het actieplan zijn het verlagen van maximale snelheden op wegen en het toepassen van geluidschermen. Daarnaast dringt de provincie er bij het Rijk en de EU op aan dat krachtig wordt ingezet op stillere auto’s en stillere banden, gezien de grote (kosten)effectiviteit van deze maatregelen.

Noord-Holland heeft in totaal 640 kilometer weg in beheer. De inschatting is dat Noord-Holland in totaal zo’n 360 kilometer stil asfalt krijgt waarvan ongeveer 144 kilometer in de komende vijf jaar. Gedeputeerde Staten kiezen voor een plandrempel van 65 dB. Dit geeft het ambitieniveau aan. Het aantal kilometer provinciale weg waar in meer of mindere mate nog niet wordt voldaan aan deze plandrempel wordt met stil asfalt op termijn teruggedrongen van 95 tot 24 kilometer. Voor de resterende knelpunten is in het plan aangegeven waar de plaatsing van geluidschermen kosteneffectief is.

De N208 bij Haarlem, de N201 bij Hoofddorp en de N244 bij Alkmaar zijn al van stil asfalt voorzien. Stil asfalt is niet overal mogelijk. Stil asfalt wordt bijvoorbeeld niet gebruikt op kruisingen, rotondes, op weglengten van minder dan 500 meter, op wegen met veel landbouwverkeer en op wegen die lang nat blijven. Hoe groter de woningdichtheid langs wegen, hoe groter de kans dat er ook stil asfalt komt.

De provincie Noord-Holland maakt het ‘actieplan geluid’ op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai.

Reageer op dit artikel