nieuws

Rode diesel blijft toegestaan voor grondverzetmachines

Geen categorie

Er circuleren berichten dat grondverzetmachines na 1 juli 2008 geen rode diesel meer mogen gebruiken. Dit is echter een misverstand; grondverzetmachines zijn daarbij ten onrechte onder de categorie gekentekende, mechanische werktuigen geschaard. Dit zegt Hero Dijkema van Cumela Nederland

.

Rode diesel blijft toegestaan voor grondverzetmachines

In artikel 40 van het Uitvoeringsbesluit accijns staan de soorten voertuigen vermeldt welke rode diesel in de brandstoftank mogen hebben voor hun aandrijving. De letterlijke tekst van het artikel luidt als volgt:

Artikel 40 Uitvoeringsbesluit accijns
Halfzware olie en gasolie die zijn voorzien van herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de wet, dan wel bestanddelen bevatten van die herkenningsmiddelen, mogen voorhanden zijn in de brandstoftank ten behoeve van de aandrijving van motorrijtuigen:
a. waarvoor op grond van artikel 37, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 4° van de Wegenverkeerswet 1994 geen kenteken behoeft te zijn opgegeven;
b. die zijn ingericht en uitsluitend worden gebezigd voor de aanleg en het onderhoud van wegen;
c. die zijn ingericht voor het gebruik elders dan op wegen en uitsluitend worden gebruikt voor het landbouw- en bosbouwbedrijf; of
d. die bestaan uit een chassis met een mechanisch werktuig en zich uitsluitend op de weg bevinden voor de verplaatsing naar een andere werkplek.

Onder lid a. vallen alle ongekentekende voertuigen zoals landbouwtrekkers, oogstmachines en grondverzetmachines. Ook laadschoppen, bulldozers en graafmachines behoren hiertoe. Deze voertuigen mogen dus na 1 juli 2008 gewoon rode diesel blijven gebruiken, zowel op de openbare weg als buiten de weg.

Alleen voertuigen die onder lid d. vallen mogen na 1 juli 2008 geen rode diesel meer gebruiken bij het rijden over de openbare weg. Voorbeelden van voertuigen die hieronder vallen zijn mobiele hijskranen (verticaal transport), betonpompwagens, veegwagens, kolkenzuigers en sleuvenzuigers. In de formele toelichting op lid d. worden laadschoppen, bulldozers en graafmachines echter ook als voorbeelden van voertuigen bestaande uit een chassis met mechanisch werktuig genoemd. Echter, het betreft hier immers ongekentekende voertuigen die onder lid a. vallen.

Dus voor alle duidelijkheid: na 1 juli aanstaande mag men nog gewoon rode diesel in tractoren, oogstmachines en grondverzetmaterieel blijven gebruiken, zowel op de openbare weg als er buiten.

Bron : CUMELA Nederland (Hero Dijkema)

Reageer op dit artikel